Услуги

Услуги

Счетоводно обслужване, съобразено с установените в организацията Ви административни и финансови процеси.
Изграждане на ефективни системи за вътрешен контрол, съобразени с нуждите на управление на Вашата дейност.
Управление на административните процеси, свързани с обработката на възнагражденията на Вашите служители и сътрудници.
Гъвкави решения за оптимизиране на структурата на Вашата организация.

Счетоводство и данъци. Финансови отчети.

Независимо от размера и вида на организацията Ви, АКАВВА предлага счетоводно обслужване, съобразено с установените в организацията Ви административни и финансови процеси.

В зависимост от организационната Ви структура, АКАВВА ще Ви помогне да управлявате финансово-счетоводните процеси във Вашето дружество, както като напълно изнесени, така и в сътрудничество с Вашия счетоводен отдел.

АКАВВА може да Ви предложи:

Цялостно счетоводно обслужване и изготвяне на финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти, и изготвяне на отчети за целите на управлението, Или :
Гъвкава структура, в сътрудничество с Вашия вътрешен финансово-счетоводен или административен отдел по отношение на :
 • Изготвяне/проверка/подаване на регистри и справки по ДДС;
 • Консултации и управление на казуси във връзка със специфични случаи на прилагане на ЗДДС;
 • Изчисляване на корпоративни, лични подоходни данъци, еднократни, местни и други преки и непреки данъци;
 • Прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане;
 • Изчисляване и отчитане на данъчни активи и пасиви;
 • Отчитане на корпоративни данъци, ДДС, отсрочени данъчни активи и пасиви;
 • Изготвяне на данъчни декларации;
 • Комуникация с данъчната администрация;
 • Представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки.

АКАВВА предлага счетоводни услуги на български и международни компании от множество индустрии като информационни технологии, търговия, производство, недвижими имоти, професионални услуги.

Вътрешен контрол. Управленско счетоводство.

В зависимост от организационната Ви структура, АКАВВА ще Ви помогне и сътрудничи да изградите ефективни системи за вътрешен контрол, съобразени с нуждите на управление на Вашата дейност.

За да управлявате правилно Вашия бизнес ще Ви съдействаме за структурирането и изготвянето на съобразени с бизнеса Ви анализи и отчети.

Администриране на възнаграждения

Независимо от характера на дейността Ви, АКАВВА може да Ви съдейства за управление на административните процеси, свързани с обработката на възнагражденията на Вашите служители и сътрудници.

АКАВВА може да Ви предложи:
 • Управление на всички дейности, свързани с обработката на трудовите възнаграждения : от първоначални справки за отчитане на присъствия и положен труд до окончателно изплащане на възнагражденията.
 • Изготвяне на всички необходими според българското законодателство административни документи, свързани със започване, промяна и прекатяване на трудови правоотношения.
 • Консултации по трудово-правни и админстративни въпроси, съдействие и представителство при взаимоотношения с данъчната администрация, държавни служби и агенции.
 • Различни анализи на разходите за труд и работна заплата.
 • Съдействие при сключване на трудови договори и администриране на възнаграждения на чуждестранни граждани, наети в България.
 • Изчисляване на данъци върху доходи на чуждестранни физически лица с източник България и облагане на възнаграждения на български граждани, наети извън България. Прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.
 • Съдействие при издаване на А1 сертификати и комуникация с български и други европейски регулативни органи относно спазване на европейските изисквания за условия на труд и определяне възнагражденията на изпратени на работа в други страни членки на Европейския съюз.
 • Уеб базирано приложение за достъп до фишове за работни заплати, информация за използвани / неизползвани отпуски и други справки.

Временна заетост

АККАВА е лицензирано предприятие за временна заетост.

Можем да предложим гъвкави решения за оптимизиране на структурата на Вашата организация, ефективно управление на човешките ресурси и цялостно изнасяне на административни процеси.